Testimonials

Written testimonials

"Měli jsme příběh, měli jsme název, měli jsme produkt v pokročilé fázi vývoje. A taky spoustu vizí a nápadů, které se neustále nabalovaly a tříštily naši pozornost. Potřebovali jsme začít budovat značku a trochu se plácali v tom, odkud začít klubko odmotávat. Katarína nám pomohla se zastavit, nadechnout, položit si všechny relevantní otázky a taky si na ně odpovědět. Velmi rychle se „vžila“ do kůže mopedisty, kromě spousty nápadů nás rozhodně svým přístupem nabila pozitivní energií a pomohla nám se z toho hned na začátku nepos..t. Katarína je prostě suprix."
Jindřich Melichar, David Kasl a Mirek ŠpačekMajitelé - zakladatelé Mopedix
"S Katarínou jsem se potkal u projektu, kde jsem působil jako konzultant a díky skvělé zkušenosti jsme se s Katarínou domluvili na definici značky mé vlastní společnosti. V průběhu práce jsme nejen vydefinovali jak má značka vypadat, ale pomohlo nám to i definovat vylepšení vnitřní komunikace ve firmě. Na spolupráci oceňuji zejména přímý přístup bez „korporátních bulshitů“. Velmi efektivně jsme se tak dobrali k potřebnému výsledku. Spolupráci s Katarínou vřele doporučuji.“
Vít EndlerCO-owner at Virtooal.com, co-owner/CEO at Fingood s. r. o
Všestrannost. To je podle Petry a Petry z Pura Vida velká přidaná hodnota koučky Kataríny Morvai. „Z vrcholné pozice má spoustu zkušeností. Když řešíme cokoliv právního, logistického, marketingového – ví si vždycky rady. Komunikujeme s jedním člověkem, a můžeme se zeptat úplně na všechno. A když si náhodou neví rady, informaci nám obratem zjistí nebo nám dá kontakt na někoho, kdo nám pomůže,“ oceňuje schopnosti Kataríny Petra. „Katarína je pro nás mnoho špičkových odbornic v jednom člověku. Psycholožka, právnička, manažerka, účetní, finanční poradkyně a kromě jiného i skvělá přítelkyně,“ dodává Petruccya.
Petruccya- Petra Bartoňková a Petra NěmečkováMajitelky - zakladatelky
PURA VIDA
"Katarina was able to help me in a time where my creative and professional confidence were faltering. She supported and listened without judgement, sharing incredibly useful tools that helped me manage my time better and be a better leader for my creative team. Her open and direct style was a breath of fresh air, and I really appreciated her transparency, always on point advise and really interesting conversations. Would love to keep her as a mentor for years to come! Thanks so much, girl!"
Maria Isabel ReyesMA, Creative Director
"Katarina mi byla doporučena jako mentor/konzultant, který se nejen umí správně ptát, ale který vidí věci, které ostatní nevidí. Ačkoliv jsem si myslela, že mám většinu oblastí ve firmě podchycených, během první konzultace dokázala najít moje slepé skvrny neuvěřitelně rychle a efektivně! To, čeho si na ní nejvíce vážím je nejen její schopnost problém najít a pojmenovat jej, ale také dát svůj pohled na možná řešení, případně nějaká navrhnout. Jde přímo k věci, nezdržuje se "zbytečným" balastem kolem a je především velmi efektivní, což mi vyhovuje. Spolupracuji s ní teprve 2 měsíce, ale už teď nám pomohla změnit mnohé přístupy a vím, že rozhodně chci ve spolupráci s ní pokračovat. Katarinu můžu jen doporučit každému, kdo opravdu hledá příležitosti, jak se zlepšit, protože ona mu je pomůže najít!"
For translation please slide to the right.
Zuzana HlouškováCEO/jednatelka
Bamboolik s. r. o.
“Katarina was recommended to me as a mentor / consultant who not only asks correct questions , but who sees things that others can't see. Although I thought I had most of the areas in the company covered, she was able to find my blind spots incredibly quickly. What I value most about her is not only her ability to find and name the problem, but also to give her perspective on possible solutions, or to suggest some. I have only been working with her for 2 months, but she has already helped us change many approaches and I know I definitely want to continue working with her, I can only recommend Katarina to anyone who is really looking for opportunities to improve, because she helps to find them! "
Zuzana HlouškováCEO/jednatelka
Bamboolik s. r. o.
"Paní Katarína je člověk praxe. Pokud čekáte filozofickou diskusi nad smyslem života a vašeho podnikání, zkuste to někde jinde. Už během první hodiny spolupráce se Katarína stala pomyslnou členkou našeho minitýmu, přestože si dokázala udržet profesionální nadhled mentora a kouče. Nakonec těch hodin bylo deset, a věřím, že budou pokračovat. Náš časopis Magazín PATRIOT během této doby poskočil o několik světelných let dopředu. Troufám si říci, že kdyby nebylo Kataríny, nebyli bychom dnes k dispozici online, neměli bychom skvělý šot v rádiu a marketing by se ubíral úplně jiným směrem. Díky moc a brzy na shledanou!"
For translation please slide to the right.
Marek Proroksenior konzultant RPIC-ViP a zástupce šéfredaktora Magazínu PATRIOT
"Mrs. Katarína is a person of practice. If you are waiting for a philosophical discussion about the meaning of life and your business, try someone else. Already during the first hour of cooperation, Katarína became a virtual member of our mini-team, while maintaining the professional perspective of a mentor and coach. It was ten hours in the end, and I am sure they will continue. During this time, our magazine PATRIOT Magazine jumped a few light years ahead. I dare say that if it weren't for Katarína, we wouldn't be available online today, we wouldn't have a great shot on the radio and marketing would go in a completely different direction. Thanks a lot and see you soon!"
Marek Proroksenior konzultant RPIC-ViP a zástupce šéfredaktora Magazínu PATRIOT
"Když dojdete na své cestě na neznámé místo a nevíte, jak dál, potřebujete pomoci. Někdo vám koupí navigaci, dá mapu se značenými trasami nebo vás doprovodí. Katarina nabízí cesty, neurčuje je. S naším Magazínem PATRIOT jsme za pět let ušli kus takové cesty a dostali se na místo, z něhož jsme se nemohli pohnout dopředu. Nešlo nám to, zdálo se nám, že ty cesty nevidíme. Katarina si nás pozorně vyslechla, seznámila se s naším příběhem a pak se ptala. Dlouho, pozorně, empaticky. No a pak jsme ty cesty hledali společně - nedala nám návod na cestu, ale itinerář kroků, které je potřeba učinit, abychom se dostali dále. Katarina není turistický průvodce s deštníkem, za kterým musíte jít, abyste nezabloudili. Katarina vám pomůže se zorientovat a ještě máte pocit, že jste na cestu vlastně přišli sami."
For translation please slide to the right.
Jaroslav Baďurašéfredaktor Magazínu Patriot
www.patriotmagazin.cz
"If you come to an unknown place on your way and you don't know how to proceed, you need help. Someone will buy you navigation, give you a map with marked routes or accompany you. Katarina offers routes, does not specify them. With our PATRIOT Magazine, we went a long way in five years and got to a place from which we could not move forward. We couldn't do it, it seemed to us that we couldn't see the roads. Katarina listened to us carefully, read our story, and then asked. Attentively, empathetically. And then we looked for the routes together - she didn't give us directions, but an itinerary of steps we needed to take to get further. Katarina is not a tourist guide with an umbrella, which you must go to avoid getting lost. Katarina will help you find your way around and you still feel like you actually came on the journey yourself. "
Jaroslav Baďurašéfredaktor Magazínu Patriot
www.patriotmagazin.cz
"Katarina byla mou mentorkou cca půl roku a jsem neskutečně ráda za toto obohacující období. Pomáhala mi v čase, kdy jsem zvažovala změnu práce a chtěla si promyslet a prodiskutovat různé směry. Svým nadhledem a správně položenými otázkami mi dokázala posouvat vnímání sebe sama i nahlížení na ostatní a vzájemné vztahy. Díky ní jsem si více uvědomila svůj potenciál, dokázala oddělit a pojmenovat liché obavy a nepodložené strachy od těch oprávněných. Svou energií mě motivovala a neskutečně mi fandila. Velmi si cením jejích příprav, věcných úkolů, které pro mě chystala tak, aby zapadly do mých témat a abych viděla konkrétní výstupy. Cením si její celkové otevřenosti a sdílení vlastních zkušeností."
For translation please slide to the right.
Anežka AdamíkováDesign Thinking Specialist, MSD
"Katarina was my mentor for about half a year and I was incredibly happy during this enriching period. She helped me at a time when I was considering a change of job and wanted to think and discuss different directions. With her insight and correctly asked questions, she was able to shift my perception of myself as well as looking at others and my relationships. She helped me to see my potential, was able to separate and name unfounded fears from the legitimate ones. She motivated me with her energy and cheered me on all the way. I really appreciate her preparations, the factual tasks she prepared for me so that they would fit into my topics and to see concrete outputs. I appreciate her overall openness and sharing her own experiences. "
Anežka AdamíkováDesign Thinking Specialist, MSD
„Katarina Morvai became a mentor to our architectural studio KOGAA in 2019. During this period we went through the growth phase from a small to medium-sized company and lacked a deeper knowledge of the management tools of the entity we wanted to achieve. During both, group and individual sessions, we were assigned tasks based on the actual situations solved by us. Results of these tasks were immediately implemented into the management scale of the company. During our cooperation, Katarina became almost an internal member of the team and all the time we felt that she knew what our company needed the most. Katarina is a professional mentor with a very direct nature. She challenged us to an open cooperation and self-reflection. She does not appreciate a superficial attitude to learning. I recommend Katarina especially to professional teams who are determined to undergo this process. The most valuable feature and thus the work tool of Katarina is her business empathy, from which she very accurately defines internal and external relationships in the corporate environment (people to people, people to processes, processes to tools, etc.) In the future, we hope that further growth steps and other modulations of our work environment will bring other opportunities for collaboration with her.”
Tomáš KozelskýDesign Director & Founding partner, KOGAA Studio
„Naše architektonické studio KOGAA se pohybuje v kreativním prostředí architektury s návazností na stavební průmysl. Setkáváme se tedy s kontrastem kreativních procesů a limitů výroby či legislativy. Díky Katarině jsme zanalyzovali komplexní fungování firmy a upravili naše postupy, procesy, firemní strukturu a provedli mnoho dalších menších úprav. Co ale byl největší přínos, nebyly jednotlivosti a samotné úpravy ale celkové nahlížení na podnikání, jeho fungování, etiku a to i ve spojení se zdravotní i mentální pohodou těch, kdo za firmu zodpovídají. Její přímočarost a jasné otázky jsou velmi efektivní a ve finále velmi osvobozující. Po absolvování delšího úseku práce s Katarínou jsem přesvědčen, že nezáleží na velikosti, jestli jde o start-up nebo již zaběhlou firmu, protože přítomnost mentora může zásadně pomoci firmě se posouvat dál a rozvíjet. A to by měl být všudypřítomný cíl.“
For translation please slide to the right.
Viktor OdstrčilíkFounding partner & Architect, KOGAA Studio
„Our studio KOGAA is rooted in the creative environment of architecture and its products are applied in the construction industry. Here we must deal with the challenge of integrating creative processes with the limits of actual production in addition to the constraints of existing legislation. Following Katarina’s counsel, we have analyzed the complex functioning of our company and adjusted its structure and procedures, and made many other minor changes. However, these particular modifications, useful, as they have been, have not proved to be the most valuable aspect of her intervention. Rather, it was the shift we have been able to make to seeing ourselves in the bigger picture of running a company, its functioning, goals and ethical aspects and also of accepting responsibility for providing an environment conducive to the health and wellbeing of those who are the company. Katarina’s straightforwardness and the clarity of her questions are very effective and ultimately very liberating. Having had a chance to work with her over a longer period of time, I am convinced that it is not relevant how big or how far along in its development the company is, a mentor’s presence can always be helpful in advancing it further, possibly in ways previously unseen. And that, of course should always be the goal.”
Viktor OdstčilíkFounding partner & Architect, KOGAA Studio
„Zdravím, Jmenuji se Jiří Laštůvka. V naší firmě navrhujeme a vyrábíme originální dámskou módu. Zkušenosti, přehled a mentoring Kataríny pro nás byly opravdu přínosné. Její očividné zkušenosti fungovaly, takže velmi rychle našla a pojmenovala klíčové komplikace, které jsme zevnitř firmy neviděli. Zároveň nás provedla nelehkou cestou, kdy bylo třeba následně tyto komplikace odstranit nebo minimalizovat. Díky tomu se chod firmy stabilizoval a má další možnost se rozvíjet. Dokonce se díky tomu objevily nové možnosti, které jsme dříve neviděli (nebo nechtěli vidět). Pro mě konkrétně byl největším přínosem osobní koučink se zaměřením na finanční toky a záležitosti firmy. S jejím dohledem došlo k nastavení nových pravidel a principů fungování. Co hodně oceňuji, je možnost diskuse a schopnost empaticky pochopit specifika naší firmy. V budoucnu určitě jejích služeb chceme ještě využít."
For translation please slide to the right.
Jiří LaštůvkaCo-owner & CFO, Black Mountain
„My name is Jiří Laštůvka. Our company designs and manufactures women’s fashion. The experience, insights and mentoring by Katarina have been truly useful for us. Drawing on her expertise, she was (very quickly) able to identify the key problem issues which we had not been able to see from the insiders’ perspective. Subsequently, she guided us through a process, not always an easy one, which has led to the elimination or minimizing of these problems. Due to these interventions, the functioning of our company has stabilized and therefore it is well positioned to grow. We are now seeing entirely new possibilities and directions in which to go forward, such as we were not able (or willing) to see before. For me personally, the most useful aspect of Katarina’s intervention has been the “one on one” coaching which focused on the financial aspects of running of the company. Under her supervision, we have adopted a new set of rules and procedures in this area. What I value most is her openness to discussion and the ability to grasp and to empathize with the unique and particular aspects of our company. We are definitely intending to continue our association with Katarina in the future."
Jiří LaštůvkaCo-owner & CFO, Black Mountain